Charakterystyka trudności w nauce różnych przedmiotów, które mogą występować u uczniów z dysleksją rozwojową.

Ogólna charakterystyka trudności w nauce na tle deficytu funkcji słuchowych:

 • Słabsze korzystanie (rozumienie i zapamiętywanie)treści podawanych drogą słuchową,
 • Trudności w utrzymaniu wysokiej koncentracji w trakcie wykładu (tzw. „wyłączanie uwagi),
 • Trudności z opanowaniem materiału metodą pamięciową i jego wiernym odtwarzaniem (definicje, wiersze, fragmenty tekstów, materiał językowy uporządkowany sekwencyjnie),
 • Trudności z przyswajaniem nowych pojęć i adekwatnym ich stosowaniem,
 • Trudności z aktualizacją wiadomości z pamięci trwałej.

Ogólna charakterystyka trudności w nauce na tle deficytu funkcji wzrokowych:

 • Trudności z odbiorem i zapamiętywaniem materiału wzrokowego, głównie abstrakcyjnego (znaki, symbole, kształty, struktury graficzne),
 • Trudności w przyswajaniu i operowaniu pojęciami opisującymi stosunki przestrzenne,
 • Trudności w posługiwaniu się schematami, wykresami.

Inne rodzaje trudności mogące wystąpić w nauce poszczególnych przedmiotów:

polski

 • Trudności z wiernym i trwałym zapamiętywaniem wiadomości gramatycznych (części mowy, części zdania, nazwy i kolejność przypadków),
 • Problemy z budową słowotwórczą i morfologiczną wyrazów,
 • Kłopoty z opanowaniem wierszy, fragmentów tekstów itp.,
 • Trudności w realizacji tematów typu opis, charakterystyka.

obce

 • Trudności w pisaniu i czytaniu, przyswajaniu wiadomości gramatycznych i ortograficznych,
 • Trudności w zapamiętywaniu kształtu liter właściwych dla danego języka,
 • Kłopoty z opanowaniem słownictwa, rozróżnianiem słów podobnych fonetycznie i ich mylenie,
 • Problemy z opanowywaniem wierszy, piosenek.

Matematyka

 • Trudności z rachunkiem pamięciowym (dłuższy czas potrzebny na dokonanie obliczeń w pamięci, pomyłki w obliczeniach, trudności w podaniu wyniku bez zobaczenia działania, kłopoty z pamięciowym opanowaniem tabliczki mnożenia),
 • Trudności z zapamiętaniem definicji matematycznych,
 • Problemy z rozwiązywaniem zadań z treścią (słabe rozumienie czytanych treści),
 • Mylenie znaków, mylenie pojęć
 • Problemy z rysowaniem wykresów, rzutów figur,
 • Trudności z obliczaniem objętości i powierzchni brył i figur złożonych,
 • Trudności w obliczaniu dłuższych równań i układów równań

Historia

 • Trudności z zapamiętywaniem dat, nazwisk, wydarzeń,
 • Mylenie dat, wydarzeń, nazwisk,

Biologia

 • Trudności z opanowaniem definicji, terminologii, klasyfikacji,
 • Kłopoty z posługiwaniem się przekrojami,

Geografia

 • Mylenie pojęć, zwłaszcza podobnie brzmiących,
 • Trudności z posługiwaniem się mapą, skalą,
 • Kłopoty w lokalizowaniu na mapie,
 • Trudności w określaniu kierunków geograficznych, mylenie kierunków,
 • Trudności w obliczaniu współrzędnych geograficznych,

Fizyka

 • Trudności z zapamiętywaniem definicji,
 • Trudności z zapamiętywaniem wzorów i ich przekształceń,
 • Kłopoty z rozwiązywaniem zadań

Chemia

 • Mylenie pojęć,
 • Trudności z zapamiętaniem i zapisem wzorów, reakcji chemicznych,
 • Kłopoty z rozwiązywaniem zadań

Muzyka

 • Mała wrażliwość muzyczna, trudności w różnicowaniu słuchowym instrumentów, wysokości i długości dźwięków, rytmów, linii melodycznej,
 • Trudności w opanowaniu tekstów piosenek,
 • Nieumiejętność grania z pamięci, kłopoty z czytaniem i zapisywaniem nut,

Technika

 • Trudności z opanowaniem pisma technicznego, skalowaniem, wykonywaniem rysunków przestrzennych, modele.