Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

ul .Poprzeczna 3, 49-300 Brzeg, tel.774163207, 774163988, e-mail.sekretariat@poradnia-brzeg.edu.pl

 1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych; kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej  adres mailowy odo@brzeg-powiat.pl; tel. 77 444 79 34
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 3. a) wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom, realizacji celów ustawowych i statutowych poradni w przedmiocie działalności na rzecz dzieci –  na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art .9 ust.2 lit. b, h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 4. b)  promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  c)zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników i w celu ochrony mienia  na podstawie z art.108 a Prawo oświatowe (monitoring wizyjny).
 5. Podanie  danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a) i c)   jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanych celów.
 6. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b) jest dobrowolne.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, a także podmioty prawnie uprawnione: sądy, organy ścigania, Kuratorium Oświaty w Opolu, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu,
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.
 9. Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
 10. a)pkt 3a) będą przechowywane przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,- okres przechowywania 25
 11. b) pkt 3b) będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie w tym celu
 12. c) pkt 3c) będą przechowywane przez okres 1 miesiąca (30 dni), chyba że zapis monitoringu obejmuje  zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 13. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (tylko w przypadku wyrażonej zgody na podstawie art.6 ust.1 lit a) oraz ograniczenia przetwarzania.
 14. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 15. Nie przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt. 3 podstawa jest inna niż w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 16. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowaniu i profilowaniu i dlatego nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Powyższe wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).