Zasady działania poradni psychologiczno-pedagogicznej w brzegu

Jak zarejestrować/zgłosić dziecko do poradni ?

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną, która jest dobrowolna i bezpłatna. W poradni obejmuje się pomocą dzieci i ich rodziców od urodzenia do końca edukacji uczniów na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Oferowana pomoc obejmuje diagnozę dziecka (psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, ruchową/rehabilitanta  i terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, ruchową, terapie EEG-Biofeedback, RSA-Biofeedback, kynoterapię. W poradni prowadzona jest także wielospecjalistyczna terapia  WWR (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego) Wszystkie wizyty w poradni w sprawie dzieci/uczniów odbywają się na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego. Wnioski o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną sa dostępne w sekretariacie poradni (rodzic wypełnia tylko pierwszą stronę, po wizycie w poradni w przypadku ubiegania się o wydanie opinii rodzic wypełnia drugą stronę wniosku na której znajduje się wniosek o wydanie opinii/informacji) lub na stronie internetowej www.poradnia-brzeg.edu.pl (w zakładce druki do pobrania) ; wniosek o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną w poradni.

Aktualne przepisy prawne wymagają by klient zgłaszany do poradni posiadał pesel, dlatego wymagana jest pisemna forma wniosku. Każde dziecko zgłoszone do poradni po wcześniejszym wypełnieniu wniosku jest rejestrowane do specjalisty w zależności od zgłaszanego problemu jak też wieku dziecka. Pracownicy pracują  wg harmonogramu, prowadzona jest systematyczna i bieżąca rejestracja. Priorytetowo traktowane są wnioski związane z interwencją kryzysową w sytuacji zagrożenia życia samobójstwem czy inne interwencje.

Do wniosku złożonego przez rodzica/opiekuna prawnego wskazane jest by dołączona została opinia szkoły/przedszkola o dziecku a dotycząca zgłaszanych trudności (dydaktycznych, wychowawczych, w zachowaniu, trudności emocjonalnych).Opinia z placówki oświatowej do jakiej dziecko uczęszcza jest uzupełnieniem funkcjonowania dziecka w jego środowisku i stanowi istotny element diagnostyczny.

Jakiego rodzaju opinie wydaje poradnia?

Poradnia na podstawie aktualnego rozp. MEN w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych z 2013r. wydaje opinie w sprawach dzieci/uczniów oraz informacje o wynikach badań diagnostycznych przeprowadzonych w tutejszej poradni.

Poradnia wydaje opinie w następujących sprawach:

 • Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; od momentu wykrycia niepełnosprawności (niepełnosprawności w systemie oświaty to niepełnosprawność intelektualna, ruchowa, autyzm, Zespół Aspergera, słabe słyszenie, niesłyszenie, słabe widzenie, niewidzenie) do momentu podjęcia przez dziecko edukacji w szkole
 • Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
 • Odroczenia spełniania obowiązku szkolnego dziecka
 • Spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą
 • Zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
 • Objęcia dziecka nauką w klasie terapeutycznej
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia
 • Specyficznych trudności w uczeniu się
 • Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 • Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
 • Pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej

Kiedy uczeń może uzyskać opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się?

Opinia o specyficznych trudności w uczeniu się powinna być wydana do ukończenia przez ucznia szóstej klasy szkoły podstawowej. Opinia o specyficznych trudnościach  w uczeniu się na poziomie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej może być wydana także ale po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej popartej wnioskiem rodzica, nauczyciela uczącego ucznia. Aktualne przepisy prawa oświatowego wskazują iż opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się nie musi być aktualizowana na każdym etapie edukacyjnym jak miało to miejsce dotychczas. Opinia o specyficznych trudnościach  w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia) upoważnia ucznia do dostosowania warunków i form pisania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, które odkreślane są w corocznych komunikatach  dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Jakie orzeczenia wydaje poradnia, procedury wydawania orzeczeń?

W poradni działają zespoły orzekające podejmujące decyzje w sprawach wydawania orzeczeń oraz opinii WWR. Poradnia wydaje orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, ruchową, słabe słyszenie, niesłyszenie, słabe widzenie, niewidzenie, autyzm, zespół Aspergera, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedostosowanie społeczne, z uwagi na sprzężoną niepełnosprawność wtedy gdy co najmniej dwie niepełnosprawności wymienione wyżej występują jednocześnie. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane sa także z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedostosowanie społeczne.

Do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (poza niepełnosprawnością intelektualną)  rodzic dołącza aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające autyzm, zespół Aspergera, niedosłuch ze wskazaniem ubytku słuchu w decybelach, zaświadczenie o niedowidzeniu ujęte w dioptriach, zaświadczenie o niepełnosprawności ruchowej.

Orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego wydawane są na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dla dzieci pozostających w obowiązku przedszkolnym dla uczniów których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. W przypadku wniosku rodzica w sprawie potrzeby nauczania indywidualnego powinno być dołączone zaświadczenie lekarskie stwierdzające zasadność objęcia nauczaniem indywidualnym, zawierające diagnozę medyczną, czas nauczania indywidualnego oraz stwierdzenie czy nauczanie powinno odbywać się w domu (stan zdrowia uniemożliwia uczęszczanie do szkoły) lub czy nauczanie powinno odbywać się w odrębnym pomieszczeniu w szkole (gdy stan zdrowia ucznia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły).

Jakie orzeczenia o potrzebie  kształcenia specjalnego poradnia w Brzegu wydaje dla całego powiatu?

Ponieważ na terenie Powiatu Brzeskiego funkcjonują dwie poradnie, każda z nich ma swój rejon działania. Poradnia w Brzegu obejmuje miasto Brzeg, gminę Skarbimierz, Lewin Brzeski, gminę Lubsza. Poradnia w Grodkowie posiada swój rejon działania i przyjmuje klientów ze swojego rejonu, wydając także orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, jednak w przypadku orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu autyzmu, Zespołu Aspergera czy słabego słyszenia, niesłyszenia lub słabego widzenia, niewidzenia poradnia w Brzegu wydaje orzeczenia dla całego Powiatu Brzeskiego.

Jak długo trwa wizyta w w poradni, jak przygotować dziecko do wizyty w poradni

Dziecko w dniu wizyty w poradni powinno być wypoczęte, odprężone by w badaniach diagnostycznych możliwe było zbadanie autentycznego potencjału poznawczego dziecka oraz jego umiejętności dydaktycznych. Dlatego przyjęto, że  diagnozy prowadzone są w godzinach rannych. W godzinach popołudniowych w poradni prowadzona jest terapia. Specjaliści pracujący w poradni nie są lekarzami, są nauczycielami a poradnia jest placówką działającą w systemie oświaty.

Na wizytę w poradni należy zarezerwować ok.4 godzin jeśli dziecko będzie miało podwójne badanie psychologiczno-pedagogiczne czy logopedyczne. Na badanie z jednym specjalistą należy zarezerwować ok.2 godzin. Podczas wizyty w poradni specjalista przeprowadzi wywiad rozwojowy z rodzicem/prawnym opiekunem, przeanalizuje dostarczoną dokumentację medyczną, opinie ze szkoły/przedszkola  o dziecku, przeprowadzi badanie specjalistyczne wystandaryzowanymi narzędziami (testami), wizyta zakończy się przekazaniem wyników badań diagnostycznych rodzicowi oraz wskazań do pracy z dzieckiem w domu, ustalone z rodzicem zostanie także postepowanie post diagnostyczne dotyczące sporządzenia opinii, informacji lub objęcia dziecka terapią w poradni. Jeśli rodzic życzy sobie by przygotowana została opinia powinien wypełnić stosowny wniosek, deklarując czy odbierze opinie osobiście, czy poradnia powinna ją przesłać do szkoły/przedszkola. Wszelkie wnioski jakie wypełnia rodzic/opiekun prawny w sprawie wizyty w poradni dziecka zawierają informacje o ochronie danych osobowych dziecka.

Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest to wielospecjalistyczna stymulacja rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Wielospecjalistyczne oddziaływania dotyczą terapii psychologicznej, neurologopedycznej, tyflopedagogicznej, surdopedagogicznej, pedagoga specjalnego oraz rehabilitanta. Obejmowane są nią dzieci od momentu wykrycia u nich niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia przez dzieci obowiązku szkolnego. Dzieci niepełnosprawne mogą zgodnie z przepisami prawa oświatowego mieć 4-8 godzin w miesiącu zajęć terapeutycznych.

Jakiego rodzaju diagnozy wykonują specjaliści poradni?

W poradni wykonywane sa diagnozy psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, pedagoga specjalnego, rehabilitanta (sprawność , rozwój ruchowy). Na terenie placówek w rejonie działania poradni specjaliści poradni wykonują badania przesiewowe ryzyka dysleksji rozwojowej, badania przesiewowe słuchu, wzroku za pomocą platformy zmysłów.

Jak odroczyć dziecko ze spełniania  obowiązku szkolnego?.

Aktualne przepisy prawa oświatowego umożliwiają odroczenie spełniania obowiązku szkolnego dziecka do grudnia w roku szkolnym w którym dziecko 6 letnie rozpocznie edukacje w szkole. W poradni przyjęto procedury wydawania opinii w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego dziecka. Zawsze w takiej sytuacji konieczne jest wykonanie pełnej diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej dziecka, jeśli zachodzą takie potrzeby także logopedycznej czy ruchowej. Konieczne jest dostarczenie przez rodzica diagnozy gotowości szkolnej dziecka wydanej przez przedszkole do którego dziecko uczęszczało. Takie diagnozy przygotowują nauczyciele przedszkola do końca kwietnia w roku w którym dziecko kończy edukacje przedszkolną. Dlatego dopiero wówczas (od kwietnia) zasadne jest dokonywanie oceny gotowości szkolnej dziecka przez specjalistów poradni. W ocenie gotowości szkolnej dziecka specjaliści biorą pod uwagę rozwój sfery emocjonalno-społecznej oraz poznawczej dziecka, opanowanie umiejętności dydaktycznych w czasie obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Przed dokonaniem oceny gotowości szkolnej dziecka możliwa jest oczywiście diagnoza przyczyn trudności rozwojowych dziecka, ale specjaliści poradni nie wydają wówczas opinii w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego. W takich przypadkach wydawana jest opinia w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu.

Jakiego rodzaju terapię prowadzi się w poradni?

W poradni prowadzona jest terapia psychologiczna, pedagogiczna/pedagoga specjalnego, neurologopedyczna/logopedyczna, rehabilitanta, RSA-Biofedback, EEG-Biofeedback, terapia widzenia prowadzona przez tyflopedagoga, słyszenia przez surdopedagoga. W poradni prowadzane sa także zajęcia z kynoterapii głownie stosowane w pracy  terapeutycznej z dziećmi autystycznymi.

Czy dziecko może posiadać jednocześnie opinie o WWR oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

Zgodnie ze stanowiskiem MEN dziecko z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, słabym słyszeniem, niesłyszeniem, słabym widzeniem, niewidzeniem, autyzmem, Zespołem Aspergera może posiadać jednocześnie opinie o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz o potrzebie kształcenia specjalnego.