Oświadczenie o dostępności

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu

www.poradnia-brzeg.edu.pl

tel.774163207, 774163988,

mail: sekretariat@poradnia-brzeg.edu.pl

Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna w  Brzegu  zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej poradni : www.poradnia-brzeg.edu.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015.03.11.r. w ramach projektu ”Budowa serwisu internetowego Starostwa Powiatowego w Brzegu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych”

Data ostatniej aktualizacji:   2021.03.03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub włączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań autorów i redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  1. a) pochodzą z różnych źródeł,
  2. b) opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  3. c) posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  4. d) opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  5. e) niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów dla osób niesłyszących czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej; poprawianie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego
  1.  z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.03.16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Brzegu

 Strona Internetowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Brzegu  posiada następujące ułatwienia:

1) użycie koloru,

2) kontrola odtwarzania dźwięku,

3) kontrast,

4) zmiana rozmiaru tekstu.

5) kontrast dla treści niebędących tekstem,

6) odstępy w tekście,

7) treści spod kursora,

8) wstrzymywanie ( pauza)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku występowania trudności i ewentualnych problemów  z dostępnością strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Brzegu prosimy  o kontakt z Barbarą Sadkowską – Jakubów  

mail:sekretariat@poradnia-brzeg.edu.pl, tel.774163207, 774163988

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każda osoba ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub dowolnego elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny (poradnia) powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu:

 

Adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu

  1. Poprzeczna 3, 49-300 Brzeg

 

Główne wejście do siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu usytuowane jest z tyłu  budynku, gdzie znajduje się parking  z oznaczonymi miejscami parkingowymi przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych (niebieskie koperty).Wyszukiwarka internatowa wskazuje   zdjęcie budynku poradni.

Wejście do budynku ma zlikwidowane bariery architektoniczne (wybudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych) i jest przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego, wózków z małymi dziećmi.

W budynku nie ma windy. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Wewnętrzna klatka schodowa zapewnia dostęp do  kondygnacji budynku czyli piętra. Sekretariat oraz gabinety specjalistyczne znajdują się na parterze oraz na I piętrze budynku. Wyposażenie gabinetów na parterze budynku zapewnia   możliwość przyjmowania osób w tym dzieci, młodzieży z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudności w komunikowaniu się i które potrzebują w związku z tym wsparcia w kontaktach, Jednostka umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego

Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego można zgłosić  pisemnie na adres: Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu , ul. Poprzeczna 3, 49-300 Brzeg, adres mail:sekretariat@poradnia-brzeg.edu.pl lub telefonicznie pod  numerami telefonu: 774163207, 774163988.

W związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) Jednostka rozszerza w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabosłyszącym możliwość skontaktowania się z jednostką.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848