Oferta działań poradni została skonstruowana na podstawie analizy zgłaszanych potrzeb szkół, przedszkoli na rok szkolny 2023/24

 

Specjaliści na terenie poradni prowadzą:

 

 • Diagnozę: psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, rozwoju ruchowego, surdopedagogiczną, tyflopedagogiczną, badanie słuchu za pomocą platformy zmysłów, przesiewowe badania wzroku, diagnozę integracji sensorycznej SI wykonywaną dla potrzeb diagnozowanych w kierunku wczesnego wspomagania rozwoju  dzieci z niepełnosprawnościami , zaburzeń emocjonalnych i w zachowaniu, diagnozę wielospecjalistyczną funkcjonowania dziecka/ucznia, diagnozą Metodą Warnkego
 • Terapię: psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, ruchową, EEG-Biofeedback, RSA-Biofeedback, manualny Biofeeback, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci posiadających opinie o potrzebie objęcia zajęciami (zajęcia realizowane zespołowo dla dzieci do momentu rozpoczęcia edukacji w szkole), terapie metoda Warnkego
 • Orzecznictwo pełne: orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm, Zespół Aspergera (zaburzenia ze spektrum autyzmu), słabe widzenie, niewidzenie, słabe słyszenie, niesłyszenie, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedostosowanie społeczne, niepełnosprawność sprzężoną (gdy występują co najmniej dwie niepełnosprawności w/w)
 • Zespoły orzekające wydają także opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego (wg katalogu niepełnoprawności obowiązującego w systemie oświaty)
 • Udzielane są porady przez specjalistów poradni, konsultacje w sprawach trudności edukacyjno-wychowawczych, emocjonalno-społecznych  trudności rozwojowych i in. związanych z problemami funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego, jego rodziny

 

 


Oferta działań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w roku szkolnym 2023/24

 

Dla najmłodszych

 

 • Program profilaktyki noworodkowej – Ocena zachowania noworodka w  Skali Brazeltona (NBAS) w poradni oraz poza poradnią
 • Diagnoza rozwoju psychoruchowego i rozwoju mowy w poradni oraz poza poradnią
 • Rehabilitacja ruchowa dzieci z zaburzeniami w rozwoju ruchowym w poradni
 • Zajęcia stymulujące rozwój mowy oraz regulujące napięcie mięśniowe u dzieci z problemami neurologicznymi oraz z opóźnionym rozwojem mowy w poradni
 • „Mama i dziecko” zajęcia ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne poza poradnią
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju (wielospecjalistyczna terapia dla dzieci niepełnosprawnych, niezbędna opinia o potrzebie objęcia dziecka zajęciami WWR) w poradni,
 • Zajęcia stymulujące rozwój dzieci do 3 roku życia po zakwalifikowaniu po badaniach psychologiczno-pedagogicznych w poradni
 • „Badabada” program badań przesiewowych dzieci

w wieku od 1 do 3r.ż. w kierunku autyzmu

 

Wszystkie formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej są bezpłatne

Udział w zajęciach jest dobrowolny

Obowiązuje kolejność zgłoszeń

Zgłoszenia realizowane są sukcesywnie, w miarę możliwości kadrowych poradni i z uwzględnieniem płynnej realizacji wszystkich statutowych zadań poradni (diagnozy, terapii, orzecznictwa)

 


Oferta działań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w roku szkolnym 2023/24

 

Dla przedszkolaków

 

 • Przesiewowe badania słuchu, wzroku –w przedszkolu
 • Przesiewowe badanie mowy (w przedszkolu jeśli przedszkole nie zatrudnia logopedy) lub poradni
 • Terapia logopedyczna i neurologopedyczna w poradni
 • Usprawnianie ruchowe dzieci z zaburzeniami w rozwoju ruchowym w poradni
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – indywidualne i grupowe w  poradni.
 • Terapia Biofeedback i RSA – Biofeedback (od 5 roku życia) w poradni
 • Zajęcia terapeutyczne dla małych dzieci wymagających dodatkowej stymulacji (zajęcia dla dzieci do 4 roku życia  zakwalifikowanych po badaniach diagnostycznych psychologiczno-pedagogicznych w poradni)
 • Zajęcia stymulujące rozwój poznawczy dzieci 5-6 – letnich przed rozpoczęciem nauki w szkole (po zakwalifikowaniu po badaniach psychologiczno-pedagogicznych w poradni)
 • Zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci wolniej rozwijających się oraz z trudnościami w rozwoju (od 0-6 roku życia)
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego od momentu wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki w szkole
 • Wspomaganie procesu widzenia i słyszenia dla dzieci z trudnościami i zaburzeniami wzroku i słuchu w poradni
 • Tydzień diagnoz i porad  zawodowych- październik 2023 w ramach OTK
 • Tydzień autyzmu-przesiewowe badania dzieci pod kątem autyzmu, konsultacje dla rodziców dzieci autystycznych, nauczycieli

 

Zajęcia realizowane na terenie przedszkoli:

 

 • Badania przesiewowe wzroku, słuchu (na terenie przedszkoli)
 • Badania przesiewowo mowy- jeśli przedszkole nie posiada logopedy, w przedszkolu
 • „Mama i dziecko” zajęcia ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Zajęcia warsztatowe z elementami kinezjologii edukacyjnej wspomagające rozwój koncentracji uwagi, zdolności uczenia się

 

 

 

Wszystkie formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej są bezpłatne

Udział w zajęciach jest dobrowolny

Obowiązuje kolejność zgłoszeń

Zgłoszenia realizowane są sukcesywnie, w miarę możliwości kadrowych poradni i z uwzględnieniem płynnej realizacji wszystkich statutowych zadań poradni (diagnozy, terapii, orzecznictwa)

  


Oferta działań  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w roku szkolnym 2023/24

 

Dzieci w wieku szkolnym; szkoła podstawowa

 • Przesiewowe badania słuchu z wykorzystaniem platformy zmysłów, badania wzroku
 • Badanie mowy – jeśli logopeda nie jest zatrudniony w szkole (młodsze klasy)
 • Terapia logopedyczna i neurologopedyczna- w poradni
 • Wsparcie uczniów uzdolnionych
 • Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się na terenie poradni
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w poradni (indywidualne i grupowe)
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe – spotkania indywidualne dla uczniów ze szkół podstawowych (diagnoza predyspozycji zawodowych: zainteresowań, zdolności, potrzeb; porady i informacje nt. możliwości wyboru ścieżki kształcenia zawodowego, oferty szkół) w poradni, zajęcia w grupowe w szkołach
 • Terapia logopedyczna i neurologopedyczna
 • Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z problemem nadpobudliwości, nieharmonijnym rozwojem poznawczym, zaburzeniami  emocjonalnymi i innymi trudnościami rozwojowymi

 

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne realizowane na terenie szkół, m.in.:

 • Zajęcia warsztatowe dla szkół podstawowych z wykorzystaniem Kinezjologii Edukacyjnej
 • Zajęcia ukierunkowane na kształtowanie  umiejętności interpersonalnych (komunikacja, rozwiązywanie konfliktów i inne)
 • Zajęcia ukierunkowane na przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów
 • Mediacje, interwencje kryzysowe w sytuacjach konfliktowych
 • EFEKTYWNA NAUKA: zajęcia dla uczniów klas IV szkół podstawowych
 • DOPÓKI MASZ WYBÓR: zajęcia dla uczniów klas VI szkół podstawowych
 • WARSZTATOWNIA PORZEB I MOŻLIWOŚCI: zajęcia aktywizujące do wyboru dalszej ścieżki kształcenia i zawodu realizowane z klasą, grupą uczniów w szkole (szkoły podstawowe – klasy VIII)

 

Wszystkie formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej są bezpłatne

Udział w zajęciach jest dobrowolny

Obowiązuje kolejność zgłoszeń

Zgłoszenia realizowane są sukcesywnie, w miarę możliwości kadrowych poradni i z uwzględnieniem płynnej realizacji wszystkich statutowych zadań poradni (diagnozy, terapii, orzecznictwa)

   


Oferta działań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w roku szkolnym 2023/24

 

Młodzież  – szkoły ponadpodstawowe

 • Wsparcie młodzieży uzdolnionej realizowane w poradni
 • Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna, trudności edukacyjno-wychowawcze, emocjonalne– w poradni, na wniosek rodzica, dorosłego ucznia
 • Trening redukcji stresu-w poradni
 • Doradztwo zawodowe z elementami technik coachingowych dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych realizowane w poradni
 • Terapia logopedyczna i neurologopedyczna w poradni
 • Terapia psychologiczna- krótko i długoterminowa –na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia
 • Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Terapia Biofeedback i RSA – Biofeedback
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem szkolnym
 • Interwencje kryzysowe
 • Mediacje
 • Zajęcia grupowe z elementami socjoterapii kierowane do młodzieży z problemami adolescencji

 

Zajęcia realizowane na terenie szkół i placówek, m.in.:

 

 • Wspieranie wychowawców w prowadzeniu zajęć integracyjnych dla klas pierwszych
 • Badania przesiewowe poziomu lęku – profilaktyka zaburzeń emocjonalnych i wsparcie w kryzysach życiowych
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem szkolnym, maturalnym i nie tylko
 • Radzenie sobie z kryzysami życiowymi
 • „Będziemy mieli dziecko” – zajęcia dotyczące ciąży, rozwoju prenatalnego dziecka dla przyszłych mam, ojców
 • Profilaktyka HIV i AIDS: zajęcia dla uczniów klas II szkół ponadpodstawowych
 • PERSONAL BRANDING: zajęcia aktywizujące do świadomej obecności na rynku pracy (szkoła branżowa, technika – klasy II)

 

Wszystkie formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej są bezpłatne

Udział w zajęciach jest dobrowolny

Obowiązuje kolejność zgłoszeń

Zgłoszenia realizowane są sukcesywnie, w miarę możliwości kadrowych poradni i z uwzględnieniem płynnej realizacji wszystkich statutowych zadań poradni (diagnozy, terapii, orzecznictwa)

 

Propozycje kierowane dla rodziców

 

 • Indywidualne konsultacje i porady w zakresie poradnictwa rodzinnego, wychowania i edukacji dziecka, wspierania jego rozwoju, wyboru dalszej ścieżki kształcenia i zawodu realizowane w poradni i na terenie placówek
 • Mediacje z własnym dzieckiem, nauczycielami w szkole
 • Terapia rodzin
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych
 • Grupy wsparcia dla rodziców dzieci z trudnościami rozwojowymi
 • Europejskie Dni Autyzmu grudzień 2023 (konsultacje dla rodziców dzieci z autyzmem)
 • Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych (diagnozy , porady) marzec 2023
 • Tydzień promocji zdrowia luty 2023 (warsztaty z rodzicami, nauczycielami  dotyczące np. depresji młodzieńczej, uzależnień behawioralnych i in.)

 

Prelekcje i warsztaty o różnorodnej tematyce realizowane na terenie przedszkoli i szkół:

 

 • „Jak przygotować dziecko do szkoły, zajęcia dla rodziców dzieci 5-6 letnich”
 • „Dziecko gotowe do szkoły”
 • „Praca z dzieckiem z trudnościami rozwojowymi”
 • „Wczesne rozpoznawanie zaburzeń o charakterze dyslektycznym”
 • „Rozwój mowy dziecka. Profilaktyka logopedyczna. Kiedy z dzieckiem udać się do logopedy”
 • „Zaburzenia mowy i wady wymowy a trudności w nauce czytania i pisania”
 • „Pomoc i towarzyszenie rodzica w wyborze kierunku kształcenia i zawodu” – rodzice uczniów klas VIII
 • „Wspomaganie procesów uczenia się i koncentracji uwagi z wykorzystaniem elementów kinezjologii edukacyjnej”
 • „Problemy dorastania”
 • „Zamiast klapsa – „jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami dziecka” warsztaty dla rodziców
 • „Będę rodzicem” – warsztaty dla rodziców tuż przed lub tuż po urodzeniu się dziecka
 • „Kary i nagrody w wychowaniu”
 • „Wpływ komputera i TV na rozwój dziecka”
 • „Jak motywować dzieci do nauki”
 • „Komunikacja z dorastającym dzieckiem”
 • Dziecko słabo widzące; konsultacje indywidulne w poradni dla dziecka i rodzica, funkcjonalna ocena widzenia

 

Wszystkie formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej są bezpłatne

Udział w zajęciach jest dobrowolny

Obowiązuje kolejność zgłoszeń

Zgłoszenia realizowane są sukcesywnie, w miarę możliwości kadrowych poradni i z uwzględnieniem płynnej realizacji wszystkich statutowych zadań poradni (diagnozy, terapii, orzecznictwa)

Propozycje dla nauczycieli

 

 • Konsultacje indywidualne na terenie poradni i szkół-wspomaganie merytoryczne
 • Pomoc nauczycielom w konstruowaniu Indywidualnych programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPE-T) dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Sieć wsparcia dla psychologów i pedagogów  szkolnych
 • Sieć wsparcia dla psychologów, pedagogów specjalnych przedszkoli
 • Sieć wparcia dla logopedów przedszkolnych i szkolnych 
 • Sieć wsparcia dla doradców zawodowych
 • Sieć nauczycieli tyflopedagogów
 • Sieć wsparcia dla nauczycieli uczniów ze spektrum autyzmu
 • Udział w spotkaniach zespołów wychowawczych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów wychowawczych oraz dydaktycznych uczniów wszystkich typów szkół i przedszkoli
 • Spotkania i konsultacje indywidualne dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
 • Spotkania grupowe i konsultacje indywidualne, wspomaganie  nauczycieli dzieci /uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Konsultacje dla nauczycieli dotyczące  zmian w prawie oświatowym
 • Pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu ryzyka dysleksji rozwojowej u uczniów szkół podstawowych klas I-III
 • Wsparcie nauczycieli w rozpoznawaniu  uzdolnień u uczniów
 • Udział w posiedzeniu rad pedagogicznych i zespołach wychowawczych (tematyka wg zgłaszanych potrzeb)

 

 • Europejskie dni autyzmu grudzień (konsultacje dla nauczycieli)

  

Prelekcje o różnorodnej tematyce, m.in.:

 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych. Jak korzystać z opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • „Orzeczenie i co dalej”, wykorzystywanie zapisów w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego w konstruowaniu IP-ET dziecka/ucznia
 • Wsparcie nauczycieli w edukacji włączającej
 • Zaburzenia mowy, wady wymowy a trudności w nauce czytania i pisania
 • Praca z dzieckiem nieśmiałym
 • Wpływ TV i komputera na rozwój dziecka
 • Praca z uczniem niepełnosprawnym
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych uczniów
 • Ocenianie wspierające
 • Zaburzenia integracji sensorycznej a zaburzenia zachowania uczniów

 

Wszystkie formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej są bezpłatne

Udział w zajęciach jest dobrowolny

Obowiązuje kolejność zgłoszeń

Zgłoszenia realizowane są sukcesywnie, w miarę możliwości kadrowych poradni i z uwzględnieniem płynnej realizacji wszystkich statutowych zadań poradni (diagnozy, terapii, orzecznictwa)

  

 

 

Wspomaganie przedszkoli, szkół w zakresie:

 1. Wynikającym z kierunków realizacji przez Kuratora Oświaty polityki oświatowej państwa
 2. Wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej
 3. Realizacji podstaw programowych
 4. Rozpoznawania potrzeb podstawowych
 5. Rozpoznawanie potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania
 6. Analizy i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminów zewnętrznych
 7. Potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę