Adriana Chmielewskapsycholog, kynoterapeuta. W poradni prowadzi m.in. terapię indywidualną i rodzin. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu diagnozy i psychoterapii dorosłych, dzieci i terapię rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

Posiada dodatkowe kwalifikacje z zakresu interwencji kryzysowej (Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej) i doradztwa zawodowego (Politechniki Wrocławskiej).

Główne obszary pracy zawodowej to diagnoza, poradnictwo, terapia i interwencja kryzysowa.

Współpracuje ze szkołami ponadgimnazjalnymi i Punktem Pomocy Kryzysowej w Brzegu.

W ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju prowadzi w poradni kyno/dogoterapię z psem rasy King Charles Cavalier Spaniel o imieniu Uma.

Dla młodzieży na terenie poradni organizuje i prowadzi zajęcia grupy rozwoju osobistego z elementami Treningu Redukcji Stresu metodami Mindfulness prof. Jona Kabat – Zinna oraz wolontariat w zakresie kyno/dogoterapii.

Alicja Lenarczykpsycholog,  tyflopedagog (specjalista w zakresie nauczania osób z niepełnosprawnością wzrokową – słabo widzących i niewidomych). Ukończyła liczne staże, kursy i szkolenia, m.in. z zakresu diagnozy i terapii trudności szkolnych, terapii ręki, EEG i RSA-biofeedback, interwencji kryzysowej i profilaktyki, trening zastępowania agresji (ART). Główne obszary pracy zawodowej to diagnoza trudności szkolnych i wychowawczych u dzieci i młodzieży, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością, interwencje kryzysowe, profilaktyka, poradnictwo i terapia psychologiczna. Realizuje autorskie programy profilaktyki uzależnień w szkołach ponadgimnazjalnych. Aktywnie działa w ramach koordynowanej sieci współpracy pedagogów i psychologów szkolnych. Interesuje się zastosowaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w terapii i poradnictwie.

Anna Paziuk-Figurapedagog, tyflopedagog w poradni zajmuje się: diagnozą dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce o różnej etiologii, poradnictwem dla rodziców i nauczycieli dotyczącym trudności w nauce oraz trudności wychowawczych. Ukończyła studia licencjackie z pedagogiki specjalnej. Prowadzi terapię pedagogiczną, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia z Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona, a także  zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów, poradnictwo dla nauczycieli dotyczące trudności wychowawczych, specyficznych trudności w nauce w tym dyskalkulii rozwojowej. Jako tyflopedagog poradni zajmuje się diagnostyką i poradnictwem dzieci i młodzieży słabowidzącej i niewidomej, sporządzaniem Orzeczeń o potrzebie  Kształcenia Specjalnego dla osób niepełnosprawnych w tym z trudnościami wzrokowymi. W poradni prowadzi zajęcia stymulujące widzenie osób słabowidzących. Wprowadziła przesiewowe badanie wzroku za pomocą tablic okulistycznych organizowane na terenie szkół i przedszkoli oraz przesiewowe badanie wzroku w poradni w toku diagnostyki pedagogicznej. Prowadzi konsultacje dla nauczycieli i rodziców zajmujących się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością widzenia.

Grażyna Banachlogopeda/neurologopeda, w poradni prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci i młodzieży z wadami wymowy, opóźnieniami rozwoju mowy, zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji; diagnozę i terapię neurologopedyczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością z wykorzystaniem elementów komunikacji alternatywnej oraz terapii orofacjalnej; przesiewowe badania logopedyczne dzieci przedszkolnych i szkolnych w placówkach oświatowych z rejonu działania poradni, poradnictwo dla nauczycieli dotyczące stymulacji rozwoju mowy dziecka oraz postępowania z dzieckiem z wadą wymowy; poradnictwo dla rodziców dzieci objętych terapią logopedyczną i neurologopedyczną; prelekcje dla rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy i profilaktyki logopedycznej;  zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów szkół podstawowych popularyzujące kulturę języka i żywego słowa; badania przesiewowe narządów zmysłów (słuchu, wzroku)  z wykorzystaniem platformy do badań zmysłów na terenie poradni oraz w szkołach i przedszkolach; terapeuta RSA Biofeedback, koordynator sieci wsparcia i współpracy logopedów szkolnych i przedszkolnych z rejonu działania poradni.

Irena Tymecka – Roman, rehabilitant, pedagog. W poradni prowadzi diagnozę rozwoju motorycznego i fizjoterapię dzieci z deficytami rozwojowymi, terapię dzieci i młodzieży metodą EEG-Biofeedback ( specjalista I i  II stopnia), RSA-  Biofeedback oraz Kinezjologii Edukacyjnej. Posiada kwalifikacje do prowadzenia terapii czaszkowo-krzyżowej.

Ocenia funkcjonowanie ruchowa niemowląt i  dzieci w wieku przedszkolnym według Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej. Diagnozuje sprawność motoryczną dzieci w wieku szkolnym.  Określa profil psychoedukacyjny dzieci  z trudnościami w rozwoju oraz prowadzi systematyczną terapię sprawności ruchowej. W ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka zespołu prowadzi diagnozę rozwoju motorycznego i terapię ruchową małych dzieci, u których stwierdzono trudności rozwojowe, niepełnosprawność ruchową.

Marta Sajdakpsycholog, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie diagnozy i terapii dzieci z autyzmem a także interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka. Jej zainteresowania to psychologia rodziny i psychologiczne aspekty wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi. Główne obszary pracy zawodowej to diagnoza i terapia dzieci w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, diagnoza trudności szkolnych i wychowawczych u dzieci, terapia psychologiczna. Ukończyła liczne formy doskonalenia zawodowego w zakresie diagnozy i terapii dzieci z trudnościami w rozwoju, w tym: z autyzmem, zespołem Aspergera, z mutyzmem, z nadpobudliwością psychoruchową. Dokonuje oceny funkcjonowania małego dziecka m.in. w oparciu o Monachijską Funkcjonalną Diagnostykę Rozwojową.  Prowadzi konsultacje, poradnictwo dla nauczycieli i rodziców dzieci z trudnościami rozwojowymi i wychowawczymi.

Renata Straub-Pieczykolanpedagog, doktor nauk humanistycznych, nauczyciel zajęć„ Wychowanie do życia w rodzinie. W poradni podejmuje diagnozę dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi oraz terapię pedagogiczną uczniów z zaburzeniami umiejętności czytania, pisania i liczenia.  Specjalizuje się w obszarze specyficznych trudności w uczeniu się – dysleksji rozwojowej, dyskalkulii. Realizator zajęć psychoedukacyjnych i programów profilaktycznych opracowywanych na potrzeby środowiska lokalnego, między innymi z zakresu umiejętności społecznych, technik skutecznego uczenia się, zajęć integrujących zespół klasowy, spotkań warsztatowych z zakresu profilaktyki uzależnień,  HIV i AIDS,  oraz przemocy seksualnej. Lider zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wspomaga pedagogów i wychowawców w aktywności zawodowej. Autorka publikacji naukowych.

Barbara Sadkowska-Jakubówpsycholog, aktualnie dyrektor poradni, posiada przygotowanie do prowadzenia systemowej terapii rodzin, terapii zaburzeń lękowych dzieci i młodzieży, nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeń zachowania, psychoterapii dzieci młodzieży. Posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą słabosłyszącą i niesłyszącą (ukończyła kurs surdopedagogiki).Posiada kwalifikacje do prowadzenia terapii EEG-Biofeedback. Ukończyła przygotowanie do pełnienia roli SORE (szkolnego organizatora rozwoju edukacji) oraz koordynatora sieci. Uczestniczyła w licznych szkoleniach psychoterapeutycznych ukierunkowanych na terapie dzieci, młodzieży. Posiada staże w zakresie psychologii klinicznej. Pracuje w obszarze  trudności dydaktycznych, wczesnego wspierania rozwoju dziecka niepełnosprawnego i zagrożonego niepełnosprawnością. Posiada kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu interwencji kryzysowych  w kryzysach psychologicznych dzieci i rodzin. Biegły sądowy w zakresie psychologii dzieci i młodzieży. Przewodnicząca zespołów orzekających działających w poradni.

Lidia Witak – Światłowicz, pedagog specjalny (oligofrenopedagog); ukończyła studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii dzieci z autyzmem a także w zakresie usprawniania dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością. Terapeuta skali Brazeltona (Ocena Zachowania Noworodka), integracji sensorycznej i alternatywnych metod komunikowania się. Ukończyła liczne kursy i szkolenia w zakresie diagnozy i terapii dzieci z trudnościami w rozwoju, w tym: z autyzmem, zespołem Aspergera, z mutyzmem, z zaburzeniami komunikacji, z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz przygotowujące do pracy z zakresu doradztwa merytorycznego dla nauczycieli. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Ocenia funkcjonowanie małego dziecka m.in. według Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, oraz Profilu Rozwojowego (PEPR). Prowadzi poradnictwo dla rodziców dzieci z trudnościami rozwojowymi i wychowawczymi.

Anna Wawrynek – logopeda/neurologopeda, surdopedagog w poradni prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci i młodzieży z wadami wymowy; opóźnieniami rozwoju mowy, diagnozę i terapię neurologopedyczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością, przesiewowe badania logopedyczne dzieci przedszkolnych i szkolnych, poradnictwo dla nauczycieli dotyczące stymulacji rozwoju mowy dziecka oraz postępowania z dzieckiem z wadą wymowy; poradnictwo dla rodziców dzieci objętych terapią logopedyczną i neurologopedyczną;
badania przesiewowe narządów  słuchu z wykorzystaniem platformy zmysłów na terenie poradni oraz w szkołach, terapię dzieci i młodzieży metodą EEG-Biofeedback ( specjalista I stopnia), oraz RSA – Biofeedback . Posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą słabosłyszącą i niesłyszącą (ukończyła kurs surdopedagogiki). Jako surdopedagog zajmuje się diagnostyką oraz poradnictwem dzieci i młodzieży słabosłyszącej i niesłyszącej.

Maria Kasprzakpsycholog, psychoterapeuta , ukończyła Krakowską Szkołę Psychoanalityczną . Ukończyła także wiele kursów i szkoleń z zakresu prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej (m.in. w zakresie uzależnień, pomocy osobom doświadczającym  traumy). W poradni zajmuje się diagnozą, terapią psychologiczną dzieci i młodzieży (w okresie adolescencji) oraz terapią rodzin zgłaszających się do poradni. Prowadzi poradnictwo w zakresie zaburzeń emocjonalnych, zachowania, relacji rodzinnych. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie  Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Niepełnoprawnych

Monika Sokołowska – pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog specjalny (oligofrenopedagog). W poradni podejmuje diagnozę dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi oraz terapię pedagogiczną uczniów z zaburzeniami umiejętności czytania, pisania i liczenia, zaburzeniami zachowania, trudnościami w adaptacji do nowego środowiska jak też relacji rówieśniczych i rodzinnych. Ukończyła studia licencjackie z pedagogiki rodzinnej, studia magisterskie z poradnictwa pedagogicznego, studia podyplomowe z integracji sensorycznej, studia podyplomowe z edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jako terapeuta integracji sensorycznej w poradni zajmuje się diagnostyką i terapią dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju prowadzi terapię integracji sensorycznej.