Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Poprzeczna 3, 49-300 Brzeg,
tel.774163207, 774163988, e-mail sekretariat@poradnia-brzeg.edu.pl

Dyrektor poradni informuje, że od września b.r. szkolnego decyzje o nauczaniu domowym
podejmuje wyłącznie dyrektor szkoły na wniosek rodzica. Poradnie psychologiczno-
pedagogiczne nie wydają opinii w sprawie nauczania domowego (art.37 ustawy z 14 grudnia
2016r. Prawo oświatowe).

Dyrektor poradni zaprasza pedagogów szkół podstawowych z rejonu działania poradni na
spotkanie, które odbędzie się 19 listopada 2021r. o godzinie 10.00. Tematem spotkania
będzie profilaktyka uzależnień w szkole oraz możliwość konsultacji (superwizje koleżeńskie).