W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu w 2017r. rozpoczął działalność wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy (OKRO) na obszarze powiatu brzeskiego. Który realizuje następujące zadania:

 

 1. Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka i jego rodziny oraz form kompleksowej, specjalistycznej pomocy,
 2. Wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom
 3. Organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, dodatkowych  usług terapeutycznych we współpracy z pracownikiem socjalnym
 4. Koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu brzeskiego
 5. Zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach
 6. Prowadzenie akcji informacyjnych
 7. Monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom
 8. Udzielanie pomocy dzieciom i ich rodzinom od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością , ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 r.ż
 9. Zapewnienie konsultacji lekarzy różnych specjalności w zależności od potrzeb dziecka
 10. Konsultowanie trudności rozwojowych dzieci z lekarzami różnych specjalności, kierowanie do rehabilitantów, zapewnienie  terapii w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka,
 11. Współpraca z podmiotem prowadzącym działalność leczniczą, ośrodkiem pomocy  społecznej, jednostkami organizacyjnymi systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

 

Terapia  wczesnego wspomagania rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością oraz niepełnosprawnych od urodzenia do momentu rozpoczęcia edukacji w szkole realizowana jest na podstawie zaświadczenia lekarskiego przedstawionego w poradni ze wskazaniem do objęcia dziecka terapią.

Działalność ośrodka związana jest z programem rządowym „Za życiem”.

Proszę o upowszechnianie  wśród Państwa podopiecznych niniejszej informacji.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu B.Sadkowska-Jakubów.