Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Poprzeczna 3, 49-300 Brzeg,

tel.774163207, 774163988, e-mail sekretariat@poradnia-brzeg.edu.pl


 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO (obowiązek informacyjny)

 

 

 

Szanowni państwo, zgodnie z art.13.ust.1i2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym a będą wykorzystywane wasze dane osobowe jest PPP w Brzegu. Wasze dane będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez jednostkę. Informuje także że

  • Mają państwo prawo do żądania od administratora danych dostępu do waszych danych osobowych, ich sprawdzenie, ograniczenie przetwarzania, przenoszenia danych
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z zapisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o zasobach archiwalnych i archiwach praz Rozp.prezesa rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  • Mają Państwo prawo do wnoszenia skarg do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych)
  • Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez jednostkę, określonych w przepisach prawa
  • Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości świadczenia usług, o które Państwo się staracie

 

 

 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego